Menu
Projekty

Projekty

Profesjonalne Kadry w Policji

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji, skierowany do policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza, zatrudnionych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu bądź Komendę Główną Policji w jednostkach działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji przez 1130 policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza w zakresie wykonywanych przez nich czynności zawodowych przez udzielenie wsparcia do 31.03.2019 r.

Wsparcie będzie obejmowało następujące kursy i szkolenia:
• Kurs prawa jazdy kategorii C+E, C, D
• Kurs na operatora wózka widłowego
• Kurs spawalniczy metodą MIG i MAG
• Kurs ADR na przewozy drogowe towarów niebezpiecznych
• Kurs HDS na operatora żurawia przeładunkowego
• Kurs stermotorzysty
• Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego
• Kursy doskonalące techniki jazdy samochodem i motocyklem
• Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy
• Szkolenie z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS
• Szkolenie z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzorku UAVO BVLOS    
• Kurs posługiwania się językiem migowym PJM
• Kursy elektryczny G1 i energetyczny G2

Uczestnicy projektu będą potwierdzać nabyte kwalifikacje poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego (z wyjątkiem kursów doskonalących technikę jazdy samochodem i motocyklem).

Całkowita wartość projektu: 3 228 602,00 zł, z czego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich stanowi 2 582 881,60 zł.

Po więcej informacji zapraszamy już wkrótce.

 

/st/Kontakt:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
e-mail: pkp [AT] armsa [DOT] pl

Czytaj dalej

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

Tytuł projektu: "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski"
Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Powiat: Warszawa (m.st. Warszawa)Warszawa (m.st. Warszawa)
Priorytet: PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: 1.7. Promocja gospodarcza
1.7. Promocja gospodarcza
Wartość projektu: 26 052 052,49 zł
Wysokość dofinansowania UE: 25 390 582,95 zł

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. była wykonawcą Projektu pn. "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski", którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.7 „Promocja gospodarcza”.

Projekt miał na celu promocję mazowieckich branż o największym potencjale rozwojowym dla regionu. Poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych przedsiębiorcy mieli szanse dotrzeć ze swoją ofertą produktów i usług do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jednocześnie w ramach realizacji prezentowana była atrakcyjność inwestycyjna Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców, producentów rolnych i nowych technologii.

Realizacja Projektu zakładała m.in.: udział przedsiębiorców mazowieckich w misjach gospodarczych, targach i seminariach.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie: www.mazovia.biz.plwww.mazovia.biz.pl

Czytaj dalej

Mazowsze przyjazne dla biznesu

Tytuł projektu: "Mazowsze przyjazne dla biznesu"
Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Powiat: Warszawa (m.st. Warszawa)Warszawa (m.st. Warszawa)
Priorytet: PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: 1.7. Promocja gospodarcza
1.7. Promocja gospodarcza
Wartość projektu: 1 119 719,46 zł
w tym koszty kwalifikowane:  954 307,23 zł
Wysokość dofinansowania UE: 811 161,14 zł
Projekt był realizowany w latach 2008-2011.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Celem Projektu było pokazanie Województwa Mazowieckiego jako regionu:

 • Charakteryzującego się dużą atrakcyjnością inwestycyjną, zachęcającego inwestorów zagranicznych do ulokowania inwestycji właśnie na Mazowszu;
 • wypromowanie Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców;
 • stworzenie nowoczesnego wizerunku gospodarczego Mazowsza;
 • konkurencyjnego dla innych regionów.

Cele projektu, tj. wszystkie aktywności zmierzały do zwiększenia zainteresowania ofertą gospodarczą Mazowsza, co miało pozytywnie przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W ramach projektu i promocji Województwa mazowieckiego wzięto udział w imprezach targowo-wystawienniczych, zorganizowano szereg misji gospodarczych oraz utworzono Bazę Made in Mazovia.

 

Czytaj dalej

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Tytuł projektu: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie:6.2 Rozwój sieci obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie:
6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)

Drogi Przedsiębiorco! Projekt jest obecnie w okresie trwałości, oznacza to, iż część usług jest nadal realizowana.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki (obecnie Ministerstwa Rozwoju). Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Ostateczną grupę docelową projektu stanowią:

 • w obszarze usługi pro-eksport (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju) wszyscy przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP,
 • w obszarze usługi pro-biz (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych) wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Elementy wsparcia

Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) współpracujące z COIE przy obsłudze przedsiębiorców. W przypadku zainteresowania firmy konkretnym rynkiem zagranicznym, możemy pozyskać bardziej szczegółowe dane dotyczące rynku docelowego. Przedsiębiorcy mogą kierować zapytania bezpośrednio do WPHI bądź za pośrednictwem COIE.

Usługi obecnie oferowane przez COIE:

-       udostępnianie danych kontaktowych potencjalnych partnerów biznesowych - w momencie otrzymania zapytania od producenta bądź usługodawcy, korzystając z dostępnej bazy danych, pobieramy kontakty do firm na wskazanym rynku zagranicznym, a następnie kompletną listę przekazujemy naszym Przedsiębiorcom. W zależności od branży, lista ta zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu kontaktów. Najprostszą metodą nawiązania wstępnych rozmów handlowych jest wysyłka zaproszenia do współpracy wraz z ofertą firmy. Czynność ta leży już w gestii Przedsiębiorcy. Rola COIE ogranicza się tu do przekazania listy kontaktów.

-       przesyłanie zapytań od importerów poszukujących konkretnych produktów bądź usług w Polsce (za pośrednictwem WPHI).

-       przekazywanie informacji o targach branżowych, w których udział biorą również Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji. Na każdym z takich wydarzeń, Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze stoiska narodowego wykupionego przez Ambasadę na warunkach nieodpłatnych. W przypadku braku możliwości osobistego udziału w danej imprezie targowej, można przesłać do konkretnej Ambasady materiały reklamowe, które również zostaną zaprezentowane na targach.

Wszystkie usługi informacyjne, dostępne są dla Przedsiębiorców całkowicie bezpłatnie.

Czytaj dalej

MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji

ARMSA MAK

stopka unijna

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 31 marca 2018 r.

Wartość projektu: 3 236 896,49 zł, z czego 2 589 517,19 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ (274 os) i osób zamieszkujących tereny wiejskie (274 os).

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 1. Java SE 8,
 2. Microsoft Oracle,
 3. Projektowane aplikacji webowych z pomocą HTML5,
 4. JavaScript i CSS3,
 5. Szkolenia z zakresu kompetencji DIGCOMP
 6. Kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.
Liderem projektu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Partnerem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:


1. Szkolenia komputerowe
 

 • - na adres e-mail: rekrutacjamak [AT] pracodawcyrp [DOT] pl  (szkolenia ICT),
 • - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
 • - osobiście w biurze projektu w godz. 8.30-16.30


Kontakt:
rekrutacjamak [AT] pracodawcyrp [DOT] pl,
tel. 22 518 87 78
Adres biura: ul Brukselska 7, 03-973 Warszawa.


2. Szkolenia językowe
 

 • - na adres e-mail: mak [AT] armsa [DOT] pl (szkolenia z języka angielskiego)
 • - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
 • - osobiście w biurze projektu w godz. 8.30-15.30

Kontakt:
Magdalena Pasztaleniec mak [AT] armsa [DOT] pl,
tel. 22 830 50 05
Adres biura: ul.  Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne na stronie Lidera: www.mak.pracodawcyrp.plwww.mak.pracodawcyrp.pl

 

Czytaj dalej

ReSites - Rewitalizacja Stref Poprzemysłowych w Europie Środkowej

Resites Porto Maghera

ReSites LOGO

 

 

 

 

ReSites to międzynarodowy projekt finansowany ze środków Programu Interreg CENTRAL EUROPE.


W projekcie bierze udział 11 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A jest jednym z partnerów projektów a także liderem części poświęconej realizaji  i ewaluacji działań pilotażowych. Takie działanie na Mazowszu będzie prowadzone na terenie Miasta Radom, które jest partnerem stowarzyszonym ARM S.A.


Celem Projektu Resites jest poprawa zarządzania środowiskowego oraz podniesienia świadomości dotyczącej możliwości inwestycyjnego wykorzystania terenów poprzemysłowych tzw. brownfieldów w projektowanych procesach rewitalizacyjnych obszarów miejskich na terenie Europy Środkowej.   W tym celu niezbędne będzie określenie strategii i narzędzi, które są oparte na trwałym, zintegrowanym podejściu  do zarządzania  na terenie funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) w taki sposób aby stały się one czystsze, zdrowsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców.


Europejska Agencja Środowiska (EEA) ocenia, że "dane dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych są niejednolite i trudno porównywalne, co świadczy o braku wspólnej definicji problemu w całej Europie". Analizy przeprowadzone przez sieci terytorialne (np. Cabernet) pokazują, że kwestia rozwoju terenów zdegradowanych jest jednym z istotnych tematów w polityce miast centralnej części Europy. Partnerzy  projektu wzajemnie przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania środowiskiem terenów poprzemysłowych.  Działania w ramach projektu przyczynią się także do wzmocnienie potencjału sektora publicznego w celu zaplanowania i przeprowadzenia regeneracji terenów poprzemysłowych. Pozwolą one również wypracować metody i  narzędzia zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia skuteczności planowania środowiskowego.
ReSites bazuje na wiedzy wyniesionej z podobnych  projektów UE oraz istniejących sieciach powiązań.


 • Główne rezultaty projektu to:
  • powszechne narzędzia do regeneracji terenów zdegradowanych wynikające ze wstępnych analiz przeprowadzonych w 9 centralnych FUA europejskich;
  • 9 strategicznych planów działań, określonych w dwóch etapach (wspólnej koncepcji i pełnej definicji na szczeblu FUA po fazie pilotażowej);
  • 11 działań pilotażowych, w trakcie trwania których testowane będą zrównoważone i nowatorskie rozwiązania techniczne dla terenów poprzemysłowych w celu poprawy ich efektywności środowiskowej;
  • pełny pakiet szkoleń dla pracowników administracji publicznej i zainteresowanych stron;
  • wspólny podręcznik zarządzania strefami poprzemysłowymi w miastach.

Czas trwania projektu: czerwiec 2016 - maj 2019

Zespół projektowy:
Dział Rewitalizacji i Konsultingu
Project Manager – Agnieszka Zdanowicz, a [DOT] zdanowicz [AT] armsa [DOT] pl
Financial Manager – Sławomir Pyciński, s [DOT] pycinski [AT] armsa [DOT] pl
Communication Manager – Ilona Bąk, i [DOT] bak [AT] armsa [DOT] pl

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ReSites.html

This project is implemented through the Interreg CENTRAL Europe Programme co-financed by the ERDF

Zapisz

Zapisz

Czytaj dalej

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Cel projektu: umożliwienie podniesienia kwalifikacji 144 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Grupa docelowa: nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach z działania 9.4 PO KL.
Liczba osób objętych wsparciem: 138
Zakres wsparcia: szkolenia w zakresie wykorzystania technologii informatycznych wspomagających proces nauczania oraz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach szkoleń nauczyciele zapoznawali się z nowoczesnymi programami i urządzeniami służącymi do powiększania tekstu, urządzeniami brajlowskimi, notatnikami brajlowskimi, wirtualnymi klawiaturami, programami typu OCR, notatnikami dźwiękowymi, technologiami tworzenia grafiki dotykowej, opcjami ułatwiającymi dostęp niepełnosprawnym do systemu operacyjnego Windows.

Czytaj dalej

Eco – driving


Okres realizacji: 01.05.2014-30.06.2015
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji 600 pracowników i przedsiębiorców ze 120 MMSP z terenu województwa Mazowieckiego w zakresie oszczędzania energii w przedsiębiorstwie.
Grupa docelowa: przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMSP, działający na terenie Województwa Mazowsza, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL, przy czym wsparcie było kierowane głównie do firm z sektora handlu i transportu,
Liczba osób objętych wsparciem: 600
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem: 172
Zakres wsparcia: szkolenia związane z ekologicznym i ekonomicznym aspektem ecodrivingu (ekologiczny, energooszczędny sposób prowadzenia pojazdów samochodowych)

Czytaj dalej

Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – projekt systemowy

Okres realizacji: 01.11.2013 – 15.12.2015
Cel projektu: Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozowojowych w 60 szkolach i placówkach kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym będą jednostki samorządu terytorialnego
Grupa docelowa: uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z terenu Województwa Mazowieckiego
Liczba osób objętych wsparciem: 4161
Zakres wsparcia: ▪ Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i naukowych służących praktycznej nauce zawodu,
▪ Organizacja staży u przedsiębiorców,
▪ Organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów,
▪ Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, przedsiębiorczość, języki obce, nauki matematyczno-przyrodnicze),
▪ Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów, modernizację programów już istniejących. Proces ten będzie odbywał się zgodnie z opracowanym modelem, poprzez ścisłą współpracę pomiędzy organami prowadzącymi, szkołami a przedsiębiorcami, którzy będą rekomendować i konsultować proponowane zmiany,
▪ Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

Czytaj dalej

Akademia Unijna III


Okres realizacji: 01.11.2010 – 30.04.2014
Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego
Grupa docelowa: dorosłe, pracujące osoby zatrudnione na terenie Województwa Mazowieckiego, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Byli to w szczególności pracownicy samorządów i ich jednostek organizacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 2516
Zakres wsparcia: Szkolenia realizowane w ramach 8 bloków tematycznych: MicroSoft Office Specialist, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie kryzysem w firmie, Radzenie sobie z konfliktem i stresem, Komunikacja interpersonalna, Prezentacje i wystąpienia publiczne, Kurs języka angielskiego, Menedżer Projektów. Wszystkie szkolenia odbywały się na terenie Województwa Mazowieckiego, poza miejscem pracy uczestników projektu (system stacjonarny i wyjazdowy).

Czytaj dalej
×
×

Log in