Menu

Skontaktuj się z nami!

biuro [AT] armsa [DOT] pl

 

Dotrzyj do nas z Google Maps

Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności

1. ZADANIA I CELE DZIAŁU
Do zadań Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności należy w szczególności:
1) realizacja działań wspierających rozwój polityki miejskiej, w zakresie rewitalizacji, kształtowania ładu społeczno-przestrzennego i wykorzystania terenów zdegradowanych w województwie mazowieckim,
2) realizacja działań wspierających zrównoważony rozwój ośrodków miejskich, przeciwdziałanie negatywnym skutkom dzikiej suburbanizacji i innym negatywnym zjawiskom na terenach miejskich w województwie mazowieckim,
3) realizacja działań wspierających poprawę konkurencyjności i zdolności do kreowania rozwoju, wzrostu zatrudnienia, wzmocnienie współpracy miast z otoczeniem zwłaszcza ze sferą B+R, wzmocnienie sieciowej współpracy z innymi ośrodkami oraz obszarem regionu,
4) realizacja działań wspierających rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej, w tym na niektórych obszarach wiejskich poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu,
5) realizacja działań wspierających wykonywanie zadań wynikających z realizacji Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa mazowieckiego,
6) realizacja działań wspierających rozwój powiązań kooperacyjnych i klastrowych w województwie mazowieckim zgodnie z celami zawartymi w Regionalnej Strategii innowacji,
7) realizacja działań wspierających rozwój współpracy nauka – biznes zgodnie z Regionalną Strategii Innowacji,
8) realizacja działań wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,
9) realizacja działań służących rozwojowi internacjonalizacji i kooperacji międzynarodowej w ramach zadań działu,
10) realizacja projektów międzynarodowych w ramach zadań działu,
11) realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
12) udzielanie wsparcia dla projektów miejskich oraz innowacyjnych,

2. DZIAŁANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Projekt GreenerSites - Environmental Rehabilitation of brownfield sites in Central Europe,  
Źródło finansowania Interreg Central Europe
Wartość projektu: 3 919 478,82 € / Poziom refundacji 85% Kosztu kwalifikowanego
Partnerzy
1. City of Venice (Lider Projektu) – Włochy,
2. ISW Institut for structural policy and economic Development- Niemcy,
3. Municipality of Celije- Słowenia  
4. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – Polska,
5. Gmina Solec Kujawski - Polska,
6. Veneto Regione – Włochy,
7. Port of Rijeka Authority - Chorwacja
8. Venice Port Authority – Włochy,
9. Miasto Bydgoszcz - Polska,
10. City of Rijeka - Chorwacja,
11. Ministry of Regional Development and DE Transport Saxony Anhalt – Niemcy,
W 2016 r. Dział rozpoczął działania związane z realizacją projektu ReSITES, który ma na celu wypracowanie metodologii  oraz poprawę efektywności rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.
W odniesieniu do wielu obszarów analizy dotyczącej terenów poprzemysłowych w Europie, to łatwo zauważyć, jak istotna jest potrzeba poprawy zarządzania i środowiska na obszarach miejskich
 i podmiejskich. Wysokie koszty i akcji publicznych pieniędzy jest głównym wyzwaniem i trudności do przeprowadzenia rewitalizacji terenów poprzemysłowych w regionie i miastach. ReSite Projekt ma na celu dostarczenie cennej i elastycznej metodologii, jak również skuteczne narzędzia dla władz publicznych, aby zdobyć niezbędne zdolności, aby skutecznie zarządzać tymi kwestiami. Podejście projektu jest waloryzację znaczącą pracę wykonaną w miastach Europy Centralnej  w projektowaniu
i realizacji rehabilitacji środowiskowej w terenów poprzemysłowych.
Udział Województwa Mazowieckiego w projekcie jest okazją do współpracy z innymi krajami europejskimi w tej samej sprawie i dzielić się doświadczeniem, a także sprawiają, że regiony są bardziej atrakcyjne i rozpocząć proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Mazowszu. Dzięki realizacji założeń projektowych, mazowieckich miast może być bardziej atrakcyjne dla inwestorów i dać korzyści dla jego mieszkańców.
Pilotażowa akcja skupi się na terenie gminy Radom (w tym byłych terenów przemysłowych), które charakteryzują się silną degradację środowiska, funkcji gospodarczych i społecznych. Pełen proces rewitalizacji tego obszaru będzie obejmować analizę środowiska, infrastruktury i jego funkcje społeczne i gospodarcze. Procesy rewitalizacji będzie opierać się na doświadczeniu i najlepszych praktyk z partnerów projektu. Głównymi celami projektu są przywrócenie jego funkcji przemysłowych, tworzenie przestrzeni publicznej i funkcji kultury (muzea, teatry), jak również przekształcenia na cele związane z edukacją oraz rozwiązanie problemów społecznych wynikających z występowania obszarów  zdegradowanych w centrum miasta.

3. DZIAŁANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH AGENCJI
5.1 Bridge 2 EUROPE – wzmocnienie współpracy pomiędzy regionami (Mazowsze, Saksonia-Anhalt, Hajdu-Bihar (Węgry)) w zakresie projektów europejskich.
Budżet 2016: 30 000 PLN
Rola w projekcie: Sygnatariusz  Porozumienia / Partner , działanie na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Regionem  Saksonia – Anhalt.
Termin realizacji: 2015 r. –  31 grudnia 2020 r.
Zadania:
a) Pogłębianie współpracy i wzajemna wymiana doświadczeń.
b) Wzajemne informowanie się o nadchodzących naborach wniosków w projektach europejskich.
c) Poszukiwanie źródeł finansowania współpracy transnarodowej (EFS).
d) Współpraca w zakresie poszukiwania partnerów do projektów w ramach programów: ERASMUS+; Urbact; Europe for citizens; INTERREG; Creative Europe – Culture strand; EaSi (employmet and social innovation); Rights, equality and citizenship; HORIZON 2020 (especially Energy and ICT topics); regional funding.
e) Organizacja wzajemnych wizyt studyjnych przedstawicieli regionów partnerskich.
f) Wzajemna weryfikacja podejmowanych działań.
 Rezultaty:
a) Wspólne tworzenie projektów, których celem jest dalsza internacjonalizacja administracji i innych podmiotów publicznych w regionach będących sygnatariuszami porozumienia oraz wspólne przystępowanie do naboru wniosków.
b) Tworzenie profili regionów / gmin zainteresowanych współpracą międzynarodową oraz siatki podmiotów z tych obszarów potencjalnie zainteresowanych współpracą.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 20 wrzesień 2017 14:53
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować
×
×

Log in