Menu

Kreujemy Rozwój Mazowsza

Realizujemy szeroką gamę projektów.

Więcej


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. kreuje i wspiera rozwój społeczno - ekonomiczny Mazowsza.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. Agencja działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wypracowania niezbędnych narzędzi i instrumentów do realizacji zamierzonych celów. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie mazowieckim.

Realizacja Strategii e-Rozwoju Mazowsza, rozwój kapitału ludzkiego, promocja gospodarcza regionu, obsługa inwestora i eksportera, oraz projekty i zadania rewitalizacji oraz konsultingu to podstawowe zadania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest podmiotem prawa handlowego i posiada status spółki kapitałowej. Kapitał akcyjny spółki (20.000.000 złotych) podzielony jest na akcje (20.000 niepodzielnych akcji imiennych serii A, od nr 1 do nr 20.000, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda). Jedynym akcjonariuszem spółki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

ARM S.A. nabyła osobowość prawną 26 stycznia 2006 r. (data wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy).

Bezpośrednim beneficjentem wszystkich działań Spółki są mieszkańcy regionu, którzy korzystać będą z instrumentów i rezultatów zrealizowanych projektów Spółki. Działania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. powinny wpływać pozytywnie na poziom warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Misja Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. powołana została w celu promocji regionu i poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej mieszkańców Mazowsza.

Misją Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego Mazowsza. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. przy realizowanych przedsięwzięciach będzie wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

1Edukację i szkolenia

2Wsparcie administracyjne i organizacyjne

3Organizację platform wymiany informacji i doświadczeń

4Udostępnianie baz danych użytecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczejWizja Spółki

Wizja określa rolę Spółki jako:

1Wiodącego w regionie podmiotu zajmującego się wymianą wiedzy i informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST), a także pomocą dla ich ewentualnych przedsięwzięć

2Lidera promocji i upowszechniania wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego

3Głównego podmiotu zajmującego się promocją potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Mazowsza

4Czołowego partnera JST i MSP w zakresie szkoleń i edukacji podnoszących standardy i jakość pracy tych podmiotów

5Partnera mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) oraz JST w przedsięwzięciach gospodarczych

6Wydawcy publikacji o tematyce inwestycyjno - informacyjnej

7Doradcy w pozyskiwaniu funduszy europejskich

8Realizatora Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego

9Istotnego partnera projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, angażującego kapitał Spółki w realizację inwestycji

10Promotora społeczeństwa obywatelskiego - partnera organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianych rozwojem lokalnym i regionalnym

Mazowsze Serce Polski
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
tel. 022 566 47 60
fax. 022 843 83 31
e-mail: biuro [AT] armsa [DOT] pl
NIP: 521-337-46-90
KRS: 0000249823
REGON: 140391839
×
×

Log in